Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2014

karteczki
Ostatnie wpisy na zupie, zamykam ją. Mam nadzieję, że nie wrócę z takim sercem już nigdy. To się musiało wydarzyć, zupa była częścią mnie, Nas. Ale nie ma już mnie, Nas. Zupa zostanie. (...) Zupa dużo radości mi dała. Oficjalnie od dziś jest zamknięta. Przepraszam wszystkich, zwłaszcza Ciebie. Wspomnienia na zupie zostaną, ja też.
Reposted fromeazyi eazyi
karteczki
(...) A Tyś był dla niej więcej niż Bóg 
Pokłoń się do jej martwych stóp.
— Agnieszka Osiecka "Białe zeszyty"

October 06 2014

karteczki

October 05 2014

karteczki
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapoezja poezja
karteczki

October 04 2014

karteczki
Reposted fromlacrimas lacrimas
karteczki
6029 b1b5
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
karteczki
Reposted frommy-life my-life
karteczki
3966 dbad
Reposted fromvaka vaka
karteczki
Reposted fromjaskier jaskier

October 03 2014

karteczki
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
karteczki
Reposted fromzabka zabka

October 02 2014

karteczki
Reposted frommefir mefir

October 01 2014

karteczki
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

September 30 2014

karteczki
karteczki
karteczki
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul
karteczki
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
karteczki
Reposted fromdepresja depresja viaZuzolinska Zuzolinska

September 28 2014

karteczki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl